Πρόοδος
--:--
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar

Χειρονομίες αφής

Ερώτηση 1 ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ 1

Σε περίπτωση βλάβης της συσκευής του ταχογράφου, ποια υποχρέωση έχει ο οδηγός του αυτοκινήτου:
1. Να επισκευάσει τη συσκευή, όταν μπορέσει.
2. Να φροντίσει για την ταχεία επισκευή της, αναφέροντας το γεγονός στην πλησιέστερη αστυνομική αρχή.
3. Να ειδοποιήσει τον ιδιοκτήτη του οχήματος.

Ερώτηση 2 ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ 2

Για πόσο χρόνο πρέπει να φυλάσσονται τα φύλλα καταγραφής (δίσκοι - ταινίες) των ταχογράφων μετά τη χρήση τους:
1. 24 μήνες.
2. 12 μήνες.
3. 6 μήνες.

Ερώτηση 3 ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ 4

Στην άδεια κυκλοφορίας λεωφορείου που φέρει σύστημα περιορισμού ταχύτητας, πρέπει να αναγράφεται η εξής παρατήρηση:
1. Φέρει σύστημα περιορισμού ταχύτητας. Μέγιστη ταχύτητα 100 km/h.
2. Φέρει σύστημα περιορισμού ταχύτητας. Επιτρέπεται ταχύτητα μεγαλύτερη των 100 km/h.
3. Φέρει σύστημα περιορισμού ταχύτητας.

Ερώτηση 4 ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ 5

Το σύστημα περιορισμού ταχύτητας με το οποίο είναι εφοδιασμένο το λεωφορείo επενεργεί:
1. Στο σύστημα εξαγωγής καυσαερίων.
2. Στο σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου.
3. Στο σύστημα πεδήσεως.

Ερώτηση 5 ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ 6

Ο οδηγός λεωφορείου που φέρει σύστημα περιορισμού ταχύτητας:
1. Επιτρέπεται να αυξήσει μόνιμα το όριο ταχύτητας του περιοριστή.
2. Επιτρέπεται να αυξήσει προσωρινά το όριο ταχύτητας του περιοριστή.
3. Δεν επιτρέπεται να αυξήσει προσωρινά ή μόνιμα το όριο ταχύτητας του περιοριστή.

Ερώτηση 6 ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ 7

Ο οδηγός λεωφορείου, το οποίο είναι εφοδιασμένο με σύστημα περιορισμού της ταχύτητας, πρέπει εκτός των άλλων να έχει πάντα μαζί του τα εξής έγγραφα, όσον αφορά το εν λόγω σύστημα:
1. Την εγγύηση του συστήματος.
2. Τεχνικό εγχειρίδιο του συστήματος (προσπέκτους).
3. Βεβαίωση του αντιπροσώπου ή βεβαίωση του εξουσιοδοτημένου συνεργείου τοποθετήσεως.

Ερώτηση 7 ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ 8

Τα λεωφορεία, που φέρουν σύστημα περιορισμού ταχύτητας, πρέπει να φέρουν ταχογράφο:
1. Ναι.
2. Μπορούν να φέρουν προαιρετικά.
3. Όχι.

Ερώτηση 8 ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ 9

Τα αστικά λεωφορεία υποχρεούνται να φέρουν σύστημα περιορισμού ταχύτητας σύμφωνα με την οδηγία 92/6/ΕΕ:
1. Ναι.
2. Όχι.

Ερώτηση 9 ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ 10

Τα λεωφορεία πρέπει να φέρουν το σύστημα του περιορισμού ταχύτητας σύμφωνα με την οδηγία 92/6/ΕΕ εφόσον έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως μετά την:
1. 1 Ιανουαρίου 1988.
2. 1 Ιανουαρίου 1985.
3. 1 Ιανουαρίου 1984.

Ερώτηση 10 ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ 11

Τα λεωφορεία, που εκ κατασκευής δεν μπορούν να υπερβούν την ταχύτητα των 100 km/h, πρέπει να εφοδιασθούν με σύστημα περιορισμού της ταχύτητας:
1. Όχι.
2. Ναι.

Ερώτηση 11 ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ 12

Για ποιους λόγους επιβλήθηκε η χρήση του συστήματος περιορισμού της ταχύτητας στα λεωφορεία:
1. Για περιβαλλοντικούς λόγους και λόγους οδικής ασφάλειας.
2. Για λόγους ανέσεως των επιβατών.
3. Για τη βελτίωση της οδικής συμπεριφοράς του λεωφορείου.

Ερώτηση 12 ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ 13

Ο περιοριστής ταχύτητας (κόφτης) τοποθετείται στα λεωφορεία, σε εφαρμογή της οδηγίας 92/6/ΕΟΚ, και περιορίζει την ταχύτητα αυτών σε:
1. 110 km/h.
2. 100 km/h.
3. 90 km/h.

Ερώτηση 13 ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ 14

Πριν το φύλλο καταγραφής (δίσκος ή ταινία) εισαχθεί στη συσκευή του ταχογράφου, ο οδηγός πρέπει:
1. Να αναγράψει σε αυτό μόνο το ονοματεπώνυμό του.
2. Να το τοποθετήσει στη συσκευή χωρίς καμιά συμπλήρωση.
3. Να συμπληρώσει σε αυτό τα στοιχεία, που προβλέπονται από τις σχετικές για τους ταχογράφους διατάξεις.

Ερώτηση 14 ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ 15

Η συσκευή του ταχογράφου πρέπει να ευρίσκεται σε λειτουργία:
1. Για 15 ώρες.
2. Για 10 ώρες.
3. Ολόκληρο το εικοσιτετράωρο χωρίς διακοπή.

Ερώτηση 15 ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ 16

Ποιος έχει την υποχρέωση να φυλάσσει για ένα χρόνο τα φύλλα καταγραφής (δίσκους-ταινίες) του ταχογράφου του λεωφορείου:
1. Ο οδηγός του οχήματος.
2. Η αρμόδια αστυνομική αρχή.
3. Ο ιδιοκτήτης του οχήματος.

Ερώτηση 16 ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ 17

Ο οδηγός του λεωφορείου, εκτός από το κλειδί του ταχογράφου, πρέπει να έχει στο λεωφορείο και να επιδεικνύει, αν του ζητηθεί, τα φύλλα καταγραφής ταχύτητας:
1. Των δεκαπέντε (15) προηγουμένων ημερών.
2. Των πέντε (5) προηγουμένων ημερών.
3. Της προηγούμενης ημέρας.