Πρόοδος
--:--
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar

Χειρονομίες αφής

Ερώτηση 1 ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ 1

Σε περίπτωση βλάβης της συσκευής του ταχογράφου, ποια υποχρέωση έχει ο οδηγός του αυτοκινήτου:
1. Να ειδοποιήσει τον ιδιοκτήτη του οχήματος.
2. Να φροντίσει για την ταχεία επισκευή της, αναφέροντας το γεγονός στην πλησιέστερη αστυνομική αρχή.
3. Να επισκευάσει τη συσκευή, όταν μπορέσει.

Ερώτηση 2 ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ 2

Για πόσο χρόνο πρέπει να φυλάσσονται τα φύλλα καταγραφής (δίσκοι - ταινίες) των ταχογράφων μετά τη χρήση τους:
1. 6 μήνες.
2. 12 μήνες.
3. 24 μήνες.

Ερώτηση 3 ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ 4

Στην άδεια κυκλοφορίας λεωφορείου που φέρει σύστημα περιορισμού ταχύτητας, πρέπει να αναγράφεται η εξής παρατήρηση:
1. Φέρει σύστημα περιορισμού ταχύτητας.
2. Φέρει σύστημα περιορισμού ταχύτητας. Επιτρέπεται ταχύτητα μεγαλύτερη των 100 km/h.
3. Φέρει σύστημα περιορισμού ταχύτητας. Μέγιστη ταχύτητα 100 km/h.

Ερώτηση 4 ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ 5

Το σύστημα περιορισμού ταχύτητας με το οποίο είναι εφοδιασμένο το λεωφορείo επενεργεί:
1. Στο σύστημα πεδήσεως.
2. Στο σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου.
3. Στο σύστημα εξαγωγής καυσαερίων.

Ερώτηση 5 ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ 6

Ο οδηγός λεωφορείου που φέρει σύστημα περιορισμού ταχύτητας:
1. Δεν επιτρέπεται να αυξήσει προσωρινά ή μόνιμα το όριο ταχύτητας του περιοριστή.
2. Επιτρέπεται να αυξήσει προσωρινά το όριο ταχύτητας του περιοριστή.
3. Επιτρέπεται να αυξήσει μόνιμα το όριο ταχύτητας του περιοριστή.

Ερώτηση 6 ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ 7

Ο οδηγός λεωφορείου, το οποίο είναι εφοδιασμένο με σύστημα περιορισμού της ταχύτητας, πρέπει εκτός των άλλων να έχει πάντα μαζί του τα εξής έγγραφα, όσον αφορά το εν λόγω σύστημα:
1. Βεβαίωση του αντιπροσώπου ή βεβαίωση του εξουσιοδοτημένου συνεργείου τοποθετήσεως.
2. Τεχνικό εγχειρίδιο του συστήματος (προσπέκτους).
3. Την εγγύηση του συστήματος.

Ερώτηση 7 ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ 8

Τα λεωφορεία, που φέρουν σύστημα περιορισμού ταχύτητας, πρέπει να φέρουν ταχογράφο:
1. Όχι.
2. Μπορούν να φέρουν προαιρετικά.
3. Ναι.

Ερώτηση 8 ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ 9

Τα αστικά λεωφορεία υποχρεούνται να φέρουν σύστημα περιορισμού ταχύτητας σύμφωνα με την οδηγία 92/6/ΕΕ:
1. Όχι.
2. Ναι.

Ερώτηση 9 ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ 10

Τα λεωφορεία πρέπει να φέρουν το σύστημα του περιορισμού ταχύτητας σύμφωνα με την οδηγία 92/6/ΕΕ εφόσον έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως μετά την:
1. 1 Ιανουαρίου 1984.
2. 1 Ιανουαρίου 1985.
3. 1 Ιανουαρίου 1988.

Ερώτηση 10 ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ 11

Τα λεωφορεία, που εκ κατασκευής δεν μπορούν να υπερβούν την ταχύτητα των 100 km/h, πρέπει να εφοδιασθούν με σύστημα περιορισμού της ταχύτητας:
1. Ναι.
2. Όχι.

Ερώτηση 11 ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ 12

Για ποιους λόγους επιβλήθηκε η χρήση του συστήματος περιορισμού της ταχύτητας στα λεωφορεία:
1. Για τη βελτίωση της οδικής συμπεριφοράς του λεωφορείου.
2. Για λόγους ανέσεως των επιβατών.
3. Για περιβαλλοντικούς λόγους και λόγους οδικής ασφάλειας.

Ερώτηση 12 ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ 13

Ο περιοριστής ταχύτητας (κόφτης) τοποθετείται στα λεωφορεία, σε εφαρμογή της οδηγίας 92/6/ΕΟΚ, και περιορίζει την ταχύτητα αυτών σε:
1. 90 km/h.
2. 100 km/h.
3. 110 km/h.

Ερώτηση 13 ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ 14

Πριν το φύλλο καταγραφής (δίσκος ή ταινία) εισαχθεί στη συσκευή του ταχογράφου, ο οδηγός πρέπει:
1. Να συμπληρώσει σε αυτό τα στοιχεία, που προβλέπονται από τις σχετικές για τους ταχογράφους διατάξεις.
2. Να το τοποθετήσει στη συσκευή χωρίς καμιά συμπλήρωση.
3. Να αναγράψει σε αυτό μόνο το ονοματεπώνυμό του.

Ερώτηση 14 ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ 15

Η συσκευή του ταχογράφου πρέπει να ευρίσκεται σε λειτουργία:
1. Ολόκληρο το εικοσιτετράωρο χωρίς διακοπή.
2. Για 10 ώρες.
3. Για 15 ώρες.

Ερώτηση 15 ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ 16

Ποιος έχει την υποχρέωση να φυλάσσει για ένα χρόνο τα φύλλα καταγραφής (δίσκους-ταινίες) του ταχογράφου του λεωφορείου:
1. Ο ιδιοκτήτης του οχήματος.
2. Η αρμόδια αστυνομική αρχή.
3. Ο οδηγός του οχήματος.

Ερώτηση 16 ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ 17

Ο οδηγός του λεωφορείου, εκτός από το κλειδί του ταχογράφου, πρέπει να έχει στο λεωφορείο και να επιδεικνύει, αν του ζητηθεί, τα φύλλα καταγραφής ταχύτητας:
1. Της προηγούμενης ημέρας.
2. Των πέντε (5) προηγουμένων ημερών.
3. Των δεκαπέντε (15) προηγουμένων ημερών.