Πρόοδος
--:--
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar

Χειρονομίες αφής

Ερώτηση 1 ΤΕΧΝΙΚΑ 1

Πριν το φύλλο καταγραφής (δίσκος ή ταινία) εισαχθεί στη συσκευή του ταχογράφου, ο οδηγός πρέπει:
1. Nα συμπληρώσει σε αυτό τα στοιχεία, που προβλέπονται από τις σχετικές για τους ταχογράφους διατάξεις.
2. Να το τοποθετήσει στη συσκευή χωρίς καμιά συμπλήρωση.
3. Να αναγράψει σε αυτό μόνο το ονοματεπώνυμό του.

Ερώτηση 2 ΤΕΧΝΙΚΑ 3

Η συσκευή του ταχογράφου πρέπει να βρίσκεται σε λειτουργία:
1. Ολόκληρο το εικοσιτετράωρο χωρίς διακοπή.
2. Για 10 ώρες.
3. Για 15 ώρες.

Ερώτηση 3 ΤΕΧΝΙΚΑ 8

Ποιος έχει την υποχρέωση να φυλάσσει για ένα χρόνο τα φύλλα καταγραφής (δίσκους-ταινίες) του ταχογράφου του φορτηγού:
1. Ο ιδιοκτήτης του οχήματος.
2. Η αρμόδια αστυνομική αρχή.
3. Ο οδηγός του οχήματος.

Ερώτηση 4 ΤΕΧΝΙΚΑ 11

Σε περίπτωση βλάβης της συσκευής του ταχογράφου, ποια υποχρέωση έχει ο οδηγός του αυτοκινήτου:
1. Να ειδοποιήσει τον ιδιοκτήτη του οχήματος.
2. Να φροντίσει για την ταχεία επισκευή της, αναφέροντας το γεγονός στην πλησιέστερη αστυνομική αρχή.
3. Να επισκευάσει τη συσκευή, όταν μπορέσει.

Ερώτηση 5 ΤΕΧΝΙΚΑ 13

Ο περιοριστής ταχύτητας (κόφτης) τοποθετείται στα φορτηγά, σε εφαρμογή της οδηγίας 92/6/ΕΟΚ, και περιορίζει την ταχύτητα αυτών σε:
1. 90 km/h.
2. 100 km/h.
3. 110 km/h.

Ερώτηση 6 ΤΕΧΝΙΚΑ 14

Η μέγιστη ταχύτητα στον περιοριστή ταχύτητας (κόφτης) που τοποθετείται στα φορτηγά, σε εφαρμογή της οδηγίας 92/6/ΕΟΚ, ρυθμίζεται σε:
1. 100 km/h.
2. 90 km/h.
3. 85 km/h.

Ερώτηση 7 ΤΕΧΝΙΚΑ 16

Για πόσο χρόνο πρέπει να φυλάσσονται τα φύλλα καταγραφής (δίσκοι - ταινίες) των ταχογράφων μετά τη χρήση τους:
1. 6 μήνες.
2. 12 μήνες.
3. 24 μήνες.

Ερώτηση 8 ΤΕΧΝΙΚΑ 17

Κάθε φορτηγό πρέπει να είναι εφοδιασμένο με δύο (2) πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως ή άλλου εγκεκριμένου από το Πυροσβεστικό Σώμα υλικού ισοδύναμης κατασβεστικής ικανότητας, καθαρού βάρους έκαστο:
1. 6 kg.
2. 8 kg.
3. 10 kg.

Ερώτηση 9 ΤΕΧΝΙΚΑ 22

Ο οδηγός φορτηγού, το οποίο είναι εφοδιασμένο με σύστημα περιορισμού της ταχύτητας, πρέπει εκτός των άλλων να έχει πάντα μαζί του τα εξής έγγραφα, όσον αφορά στο εν λόγω σύστημα:
1. Βεβαίωση του αντιπροσώπου ή βεβαίωση του εξουσιοδοτημένου συνεργείου τοποθετήσεως.
2. Τεχνικό εγχειρίδιο του συστήματος (προσπέκτους).
3. Την εγγύηση του συστήματος.

Ερώτηση 10 ΤΕΧΝΙΚΑ 23

Στην άδεια κυκλοφορίας φορτηγού που φέρει σύστημα περιορισμού ταχύτητας, πρέπει να αναγράφεται η εξής παρατήρηση:
1. «Φέρει σύστημα περιορισμού ταχύτητας».
2. «Φέρει σύστημα περιορισμού ταχύτητας. Επιτρέπεται ταχύτητα μεγαλύτερη των 90 km/h».
3. «Φέρει σύστημα περιορισμού ταχύτητας. Μέγιστη ταχύτητα 90 km/h».

Ερώτηση 11 ΤΕΧΝΙΚΑ 24

Το σύστημα περιορισμού ταχύτητας με το οποίο είναι εφοδιασμένο το φορτηγό επενεργεί:
1. Στο σύστημα πεδήσεως.
2. Στο σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου.
3. Στο σύστημα εξαγωγής καυσαερίων.

Ερώτηση 12 ΤΕΧΝΙΚΑ 25

Ο οδηγός φορτηγού, που φέρει σύστημα περιορισμού ταχύτητας:
1. Δεν επιτρέπεται να αυξήσει προσωρινά ή μόνιμα το όριο ταχύτητας του περιοριστή.
2. Επιτρέπεται να αυξήσει προσωρινά το όριο ταχύτητας του περιοριστή.
3. Επιτρέπεται να αυξήσει μόνιμα το όριο ταχύτητας του περιοριστή.

Ερώτηση 13 ΤΕΧΝΙΚΑ 28

Σε ένα ελαστικό που φέρει ως ένδειξη 12.00 R 20 154/149 L, η ένδειξη 149 σημαίνει:
1. Τη μέγιστη ταχύτητα στην οποία το ελαστικό μπορεί να αντέξει το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο.
2. Το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο, το οποίο μπορεί να αντέχει το ελαστικό όταν είναι μονό.
3. Το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο, το οποίο μπορεί να αντέξει το ελαστικό, όταν ο τροχός φέρει διπλά ελαστικά.

Ερώτηση 14 ΤΕΧΝΙΚΑ 32

Σύμφωνα με τη νομοθεσία μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος είναι:
1. Το μέγιστο βάρος, που αντέχει να μεταφέρει το όχημα.
2. Το μέγιστο βάρος φορτωμένου οχήματος, το οποίο αναγράφεται ως μικτό βάρος στην άδεια κυκλοφορίας του.
3. Το μέγιστο βάρος φορτίου, με το οποίο επιτρέπεται να φορτωθεί το όχημα.

Ερώτηση 15 ΤΕΧΝΙΚΑ 33

Σύμφωνα με τη νομοθεσία μικτό βάρος είναι:
1. Το μέγιστο βάρος φορτίου, με το οποίο έχει φορτωθεί το όχημα.
2. Το μέγιστο βάρος του οχήματος χωρίς το μεταφερόμενο φορτίο.
3. Το εκάστοτε πραγματικό βάρος του οχήματος μετά του φορτίου, του πληρώματος και των επιβατών.

Ερώτηση 16 ΤΕΧΝΙΚΑ 35

Ένα ρυμουλκούμενο, όταν αποσυνδέεται από το ρυμουλκό, πρέπει να ακινητοποιείται με:
1. Τον πεπιεσμένο αέρα που έχει στο καζανάκι του.
2. Το τρίγωνο ζεύξεώς του.
3. Μηχανικό τρόπο.

Ερώτηση 17 ΤΕΧΝΙΚΑ 36

Αρθρωτό όχημα είναι:
1. Ο συνδυασμός οχημάτων που περιλαμβάνει ένα ρυμουλκό όχημα και ένα ημιρυμουλκούμενο συνδεδεμένο με αυτό.
2. Ο συνδυασμός οχημάτων που περιλαμβάνει ένα φορτηγό όχημα και ένα ρυμουλκούμενο συνδεδεμένο με αυτό.
3. Το αυτοκίνητο όχημα που προορίζεται κυρίως για τη μεταφορά πραγμάτων.

Ερώτηση 18 ΤΕΧΝΙΚΑ 37

Φορτηγό όχημα είναι:
1. Ο συνδυασμός οχημάτων που περιλαμβάνει ένα ρυμουλκό όχημα και ένα ημιρυμουλκούμενο συνδεδεμένο με αυτό.
2. Ο συνδυασμός οχημάτων που περιλαμβάνει ένα φορτηγό όχημα και ένα ρυμουλκούμενο συνδεδεμένο με αυτό.
3. Το αυτοκίνητο όχημα που προορίζεται κυρίως για τη μεταφορά πραγμάτων.

Ερώτηση 19 ΤΕΧΝΙΚΑ 39

Ρυμουλκό όχημα (τράκτορας ή ελκυστήρας) είναι:
1. Το αυτοκίνητο όχημα που προορίζεται κυρίως για τη μεταφορά πραγμάτων.
2. Το μηχανοκίνητο όχημα που χρησιμοποιείται μόνο για την έλξη άλλων οχημάτων.
3. Το όχημα που στερείται ίδιας κινητήριας δυνάμεως και είναι κατασκευασμένο κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να έλκεται από άλλο μηχανοκίνητο όχημα.

Ερώτηση 20 ΤΕΧΝΙΚΑ 34

Το ελάχιστο βάθος αυλακώσεων του πέλματος των ελαστικών των διευθυντηρίων αξόνων των φορτηγών και των ρυμουλκουμένων είναι:
1. 1 mm.
2. 1,5 mm.
3. 2 mm.