Πρόοδος
--:--
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar

Χειρονομίες αφής

Ερώτηση 1 ΤΕΧΝΙΚΑ 1

Πριν το φύλλο καταγραφής (δίσκος ή ταινία) εισαχθεί στη συσκευή του ταχογράφου, ο οδηγός πρέπει:
1. Να αναγράψει σε αυτό μόνο το ονοματεπώνυμό του.
2. Να το τοποθετήσει στη συσκευή χωρίς καμιά συμπλήρωση.
3. Nα συμπληρώσει σε αυτό τα στοιχεία, που προβλέπονται από τις σχετικές για τους ταχογράφους διατάξεις.

Ερώτηση 2 ΤΕΧΝΙΚΑ 3

Η συσκευή του ταχογράφου πρέπει να βρίσκεται σε λειτουργία:
1. Για 15 ώρες.
2. Για 10 ώρες.
3. Ολόκληρο το εικοσιτετράωρο χωρίς διακοπή.

Ερώτηση 3 ΤΕΧΝΙΚΑ 8

Ποιος έχει την υποχρέωση να φυλάσσει για ένα χρόνο τα φύλλα καταγραφής (δίσκους-ταινίες) του ταχογράφου του φορτηγού:
1. Ο οδηγός του οχήματος.
2. Η αρμόδια αστυνομική αρχή.
3. Ο ιδιοκτήτης του οχήματος.

Ερώτηση 4 ΤΕΧΝΙΚΑ 11

Σε περίπτωση βλάβης της συσκευής του ταχογράφου, ποια υποχρέωση έχει ο οδηγός του αυτοκινήτου:
1. Να επισκευάσει τη συσκευή, όταν μπορέσει.
2. Να φροντίσει για την ταχεία επισκευή της, αναφέροντας το γεγονός στην πλησιέστερη αστυνομική αρχή.
3. Να ειδοποιήσει τον ιδιοκτήτη του οχήματος.

Ερώτηση 5 ΤΕΧΝΙΚΑ 13

Ο περιοριστής ταχύτητας (κόφτης) τοποθετείται στα φορτηγά, σε εφαρμογή της οδηγίας 92/6/ΕΟΚ, και περιορίζει την ταχύτητα αυτών σε:
1. 110 km/h.
2. 100 km/h.
3. 90 km/h.

Ερώτηση 6 ΤΕΧΝΙΚΑ 14

Η μέγιστη ταχύτητα στον περιοριστή ταχύτητας (κόφτης) που τοποθετείται στα φορτηγά, σε εφαρμογή της οδηγίας 92/6/ΕΟΚ, ρυθμίζεται σε:
1. 85 km/h.
2. 90 km/h.
3. 100 km/h.

Ερώτηση 7 ΤΕΧΝΙΚΑ 16

Για πόσο χρόνο πρέπει να φυλάσσονται τα φύλλα καταγραφής (δίσκοι - ταινίες) των ταχογράφων μετά τη χρήση τους:
1. 24 μήνες.
2. 12 μήνες.
3. 6 μήνες.

Ερώτηση 8 ΤΕΧΝΙΚΑ 17

Κάθε φορτηγό πρέπει να είναι εφοδιασμένο με δύο (2) πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως ή άλλου εγκεκριμένου από το Πυροσβεστικό Σώμα υλικού ισοδύναμης κατασβεστικής ικανότητας, καθαρού βάρους έκαστο:
1. 10 kg.
2. 8 kg.
3. 6 kg.

Ερώτηση 9 ΤΕΧΝΙΚΑ 22

Ο οδηγός φορτηγού, το οποίο είναι εφοδιασμένο με σύστημα περιορισμού της ταχύτητας, πρέπει εκτός των άλλων να έχει πάντα μαζί του τα εξής έγγραφα, όσον αφορά στο εν λόγω σύστημα:
1. Την εγγύηση του συστήματος.
2. Τεχνικό εγχειρίδιο του συστήματος (προσπέκτους).
3. Βεβαίωση του αντιπροσώπου ή βεβαίωση του εξουσιοδοτημένου συνεργείου τοποθετήσεως.

Ερώτηση 10 ΤΕΧΝΙΚΑ 23

Στην άδεια κυκλοφορίας φορτηγού που φέρει σύστημα περιορισμού ταχύτητας, πρέπει να αναγράφεται η εξής παρατήρηση:
1. «Φέρει σύστημα περιορισμού ταχύτητας. Μέγιστη ταχύτητα 90 km/h».
2. «Φέρει σύστημα περιορισμού ταχύτητας. Επιτρέπεται ταχύτητα μεγαλύτερη των 90 km/h».
3. «Φέρει σύστημα περιορισμού ταχύτητας».

Ερώτηση 11 ΤΕΧΝΙΚΑ 24

Το σύστημα περιορισμού ταχύτητας με το οποίο είναι εφοδιασμένο το φορτηγό επενεργεί:
1. Στο σύστημα εξαγωγής καυσαερίων.
2. Στο σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου.
3. Στο σύστημα πεδήσεως.

Ερώτηση 12 ΤΕΧΝΙΚΑ 25

Ο οδηγός φορτηγού, που φέρει σύστημα περιορισμού ταχύτητας:
1. Επιτρέπεται να αυξήσει μόνιμα το όριο ταχύτητας του περιοριστή.
2. Επιτρέπεται να αυξήσει προσωρινά το όριο ταχύτητας του περιοριστή.
3. Δεν επιτρέπεται να αυξήσει προσωρινά ή μόνιμα το όριο ταχύτητας του περιοριστή.

Ερώτηση 13 ΤΕΧΝΙΚΑ 28

Σε ένα ελαστικό που φέρει ως ένδειξη 12.00 R 20 154/149 L, η ένδειξη 149 σημαίνει:
1. Το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο, το οποίο μπορεί να αντέξει το ελαστικό, όταν ο τροχός φέρει διπλά ελαστικά.
2. Το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο, το οποίο μπορεί να αντέχει το ελαστικό όταν είναι μονό.
3. Τη μέγιστη ταχύτητα στην οποία το ελαστικό μπορεί να αντέξει το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο.

Ερώτηση 14 ΤΕΧΝΙΚΑ 32

Σύμφωνα με τη νομοθεσία μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος είναι:
1. Το μέγιστο βάρος φορτίου, με το οποίο επιτρέπεται να φορτωθεί το όχημα.
2. Το μέγιστο βάρος φορτωμένου οχήματος, το οποίο αναγράφεται ως μικτό βάρος στην άδεια κυκλοφορίας του.
3. Το μέγιστο βάρος, που αντέχει να μεταφέρει το όχημα.

Ερώτηση 15 ΤΕΧΝΙΚΑ 33

Σύμφωνα με τη νομοθεσία μικτό βάρος είναι:
1. Το εκάστοτε πραγματικό βάρος του οχήματος μετά του φορτίου, του πληρώματος και των επιβατών.
2. Το μέγιστο βάρος του οχήματος χωρίς το μεταφερόμενο φορτίο.
3. Το μέγιστο βάρος φορτίου, με το οποίο έχει φορτωθεί το όχημα.

Ερώτηση 16 ΤΕΧΝΙΚΑ 35

Ένα ρυμουλκούμενο, όταν αποσυνδέεται από το ρυμουλκό, πρέπει να ακινητοποιείται με:
1. Μηχανικό τρόπο.
2. Το τρίγωνο ζεύξεώς του.
3. Τον πεπιεσμένο αέρα που έχει στο καζανάκι του.

Ερώτηση 17 ΤΕΧΝΙΚΑ 36

Αρθρωτό όχημα είναι:
1. Το αυτοκίνητο όχημα που προορίζεται κυρίως για τη μεταφορά πραγμάτων.
2. Ο συνδυασμός οχημάτων που περιλαμβάνει ένα φορτηγό όχημα και ένα ρυμουλκούμενο συνδεδεμένο με αυτό.
3. Ο συνδυασμός οχημάτων που περιλαμβάνει ένα ρυμουλκό όχημα και ένα ημιρυμουλκούμενο συνδεδεμένο με αυτό.

Ερώτηση 18 ΤΕΧΝΙΚΑ 37

Φορτηγό όχημα είναι:
1. Το αυτοκίνητο όχημα που προορίζεται κυρίως για τη μεταφορά πραγμάτων.
2. Ο συνδυασμός οχημάτων που περιλαμβάνει ένα φορτηγό όχημα και ένα ρυμουλκούμενο συνδεδεμένο με αυτό.
3. Ο συνδυασμός οχημάτων που περιλαμβάνει ένα ρυμουλκό όχημα και ένα ημιρυμουλκούμενο συνδεδεμένο με αυτό.

Ερώτηση 19 ΤΕΧΝΙΚΑ 39

Ρυμουλκό όχημα (τράκτορας ή ελκυστήρας) είναι:
1. Το όχημα που στερείται ίδιας κινητήριας δυνάμεως και είναι κατασκευασμένο κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να έλκεται από άλλο μηχανοκίνητο όχημα.
2. Το μηχανοκίνητο όχημα που χρησιμοποιείται μόνο για την έλξη άλλων οχημάτων.
3. Το αυτοκίνητο όχημα που προορίζεται κυρίως για τη μεταφορά πραγμάτων.

Ερώτηση 20 ΤΕΧΝΙΚΑ 34

Το ελάχιστο βάθος αυλακώσεων του πέλματος των ελαστικών των διευθυντηρίων αξόνων των φορτηγών και των ρυμουλκουμένων είναι:
1. 2 mm.
2. 1,5 mm.
3. 1 mm.