Πρόοδος
--:--
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar

Χειρονομίες αφής

Ερώτηση 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1

Οι εμπορευματικές μεταφορές μπορούν να χωριστούν -ανάλογα με το μέσο μεταφοράς- στις εξής κατηγορίες:
1. Χερσαίες, οδικές και σιδηροδρομικές.
2. Μεταφορές με ΦΙΧ και μεταφορές με ΦΔΧ.
3. Χερσαίες, θαλάσσιες, αεροπορικές και ποτάμια ναυσιπλοΐα.

Ερώτηση 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2

Οι χερσαίες μεταφορές περιλαμβάνουν τις:
1. Οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές.
2. Συνδυασμένες και μεικτές μεταφορές.
3. Θαλάσσιες και ποτάμιες μεταφορές.

Ερώτηση 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 3

Μέσω της ποτάμιας ναυσιπλοΐας συνήθως μεταφέρονται προϊόντα:
1. Υψηλού κόστους και μεγάλου όγκου.
2. Χαμηλού κόστους και μικρού όγκου.
3. Χαμηλού κόστους και μεγάλου όγκου.

Ερώτηση 4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 4

Οι θαλάσσιες μεταφορές εμπορευμάτων είναι ιδιαίτερα διαδεδομένες σε μεταφορές προϊόντων:
1. Εντός των πόλεων.
2. Κατά μήκος μεγάλων αποστάσεων.
3. Μεγάλης αξίας.

Ερώτηση 5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 5

Κάποια από τα κατεξοχήν φορτία που μεταφέρονται με πλοία είναι:
1. Τα παράγωγα του φυσικού αερίου και ο χρυσός.
2. Το πετρέλαιο, τα δημητριακά, τα μεταλλεύματα σιδήρου.
3. Τα διαμάντια, το γάλα και τα αβγά.

Ερώτηση 6 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 6

Οι αεροπορικές εμπορευματικές μεταφορές παρουσιάζουν υψηλό μεταφορικό έργο μετρούμενο:
1. Σε χρηματικές μονάδες μεταφερόμενου εμπορεύματος επί τη διανυόμενη απόσταση.
2. Σε τονοχιλιόμετρα.
3. Σε επιβατοχιλιόμετρα.

Ερώτηση 7 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 7

Οι αεροπορικές μεταφορές έχουν το ισχυρό πλεονέκτημα:
1. Του χαμηλού κόστους μεταφοράς.
2. Της υψηλής ταχύτητας μεταφοράς.
3. Του υψηλού κόστους μεταφοράς.

Ερώτηση 8 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 8

Η οδική εμπορευματική μεταφορά παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τα άλλα μέσα, όπως:
1. Μεταφορά από «πόρτα σε πόρτα», συμβατότητα υποδομών.
2. Μεταφορά από «πόρτα σε πόρτα», ασυμβατότητα υποδομών.
3. Μεταφορά από «εργοστάσιο σε κατάστημα», ασυμβατότητα υποδομών.

Ερώτηση 9 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 9

Η οδική εμπορευματική μεταφορά παρουσιάζει σημαντικά μειονεκτήματα όπως:
1. Επιβάρυνση του περιβάλλοντος και φθορά των οδικών υποδομών.
2. Μεταφορά από «πόρτα σε πόρτα», ασυμβατότητα υποδομών.
3. Χαμηλή ταχύτητα και μειωμένη ευελιξία.

Ερώτηση 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 10

Ο βασικός ανταγωνισμός των οδικών εμπορευματικών μεταφορών προέρχεται από:
1. Τις αναβαθμιζόμενες σιδηροδρομικές μεταφορές.
2. Τις αναβαθμιζόμενες θαλάσσιες μεταφορές.
3. Τις αναβαθμιζόμενες αεροπορικές μεταφορές.

Ερώτηση 11 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 11

Η κυκλοφορία βαρέων οχημάτων στο κέντρο της πόλης προκαλεί:
1. Φθορά στο οδόστρωμα των αυτοκινητόδρομων.
2. Γενικότερη αναβάθμιση.
3. Γενικότερη υποβάθμιση.

Ερώτηση 12 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 12

Νομαρχιακές οδικές εμπορευματικές μεταφορές πραγματοποιούνται μεταξύ:
1. Διαφορετικών νομών εντός της Ελλάδας.
2. Πόλεων του ίδιου νόμου όπου τα ΦΔΧ έχουν την έδρα τους και στους γειτονικούς νομούς.
3. Πρωτεύουσας νομού και έδρας του οχήματος.

Ερώτηση 13 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 13

Μεταξύ των οχλήσεων που προκαλούν οι εθνικές οδικές εμπορευματικές μεταφορές είναι:
1. Η οδική ασφάλεια.
2. Η αισθητική υποβάθμιση του κέντρου της πόλης.
3. Τα οδικά ατυχήματα.

Ερώτηση 14 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 14

Για την πραγματοποίηση εμπορευματικής οδικής μεταφοράς μεταξύ δυο χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο μεταφορέας πρέπει να διαθέτει:
1. Κοινοτική άδεια.
2. Διμερή άδεια.
3. Σύμβαση CMR.

Ερώτηση 15 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 15

Οι κοινοτικές άδειες ανανεώνονται κάθε:
1. 5 χρόνια.
2. 10 χρόνια.
3. 15 χρόνια.

Ερώτηση 16 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 16

Υποχρέωση φύλαξης της κοινοτικής άδειας έχει:
1. Ο οδηγός.
2. Ο μεταφορέας.
3. Το Υπουργείο Μεταφορών του κράτους-μέλους της ΕΕ.

Ερώτηση 17 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 17

Η σύμβαση CMR έχει εφαρμογή σε κάθε συμβόλαιο για τη μεταφορά εμπορευμάτων οδικώς με οχήματα επ' αμοιβή, όταν:
1. Ο τόπος παραλαβής και ο τόπος παράδοσης των εμπορευμάτων βρίσκονται σε δυο διαφορετικές χώρες.
2. Το φορτηγό κατά τη μεταφορά διέρχεται από δύο ή περισσότερες διαφορετικές χώρες.
3. Ο τόπος παραλαβής των εμπορευμάτων είναι σε χώρα που δεν ανήκει στην ΕΕ.

Ερώτηση 18 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 18

Η σύμβαση CMR ουσιαστικά καθορίζει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συμβαλλόμενων μερών και κυρίως:
1. Την ευθύνη του οδικού μεταφορέα.
2. Τους όρους απόκτησης ΠΕΙ.
3. Το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων.

Ερώτηση 19 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 19

Η σύμβαση που διέπει τις διεθνείς οδικές μεταφορές και καθορίζει την ευθύνη του οδικού μεταφορέα είναι η σύμβαση:
1. CMR.
2. ADR.
3. TIR.

Ερώτηση 20 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 20

Τα ΦΙΧ αυτοκίνητα εκτελούν:
1. Αποκλειστικά εθνικές μεταφορές.
2. Αποκλειστικά διεθνείς μεταφορές.
3. Και τα δυο είδη μεταφορών υπό ορισμένες συνθήκες.

Ερώτηση 21 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 21

Κατά τη διενέργεια εμπορευματικής μεταφοράς με ΦΙΧ αυτοκίνητο:
1. Η μεταφορά πρέπει να αποτελεί κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης.
2. Οδηγός του ΦΙΧ έχει σχέση εξαρτημένης εργασίας με την επιχείρηση.
3. Ο οδηγός του ΦΙΧ δεν οφείλει να έχει ΠΕΙ.

Ερώτηση 22 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 22

Νομική μορφή εταιρείας οδικών εμπορευματικών μεταφορών είναι η:
1. Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης.
2. Εταιρεία απεριόριστης ευθύνης.
3. Συλλογική επιχείρηση.

Ερώτηση 23 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 23

Βάσει της σύμβασης εργασίας που συνάπτεται με τον πελάτη, οι εταιρείες οδικών εμπορευματικών μεταφορών διακρίνονται σε:
1. Κοινές και συμβαλλόμενες.
2. Ειδικού και κοινού φορτίου.
3. Ιδιωτικές και συμβαλλόμενες.

Ερώτηση 24 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 24

Βάσει του τύπου της υπηρεσίας που προσφέρουν, οι εταιρείες οδικών εμπορευματικών μεταφορών διακρίνονται σε:
1. Κοινές και συμβαλλόμενες.
2. Ειδικού και κοινού φορτίου.
3. Ιδιωτικές και συμβαλλόμενες.

Ερώτηση 25 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 25

Στις συμβαλλόμενες εταιρείες οδικών εμπορευματικών μεταφορών, τα οχήματα:
1. Δεσμεύονται με σύμβαση ορισμένου χρόνου να εκτελούν μεταφορές.
2. Δεσμεύονται με σύμβαση αορίστου χρόνου να εκτελούν μεταφορές.
3. Δεν απασχολούνται από έναν μόνο εργοδότη, αλλά από διάφορους ανάλογα με την προσφορά εργασίας.

Ερώτηση 26 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 26

Οι εταιρείες κοινού φορτίου εκτελούν μεταφορές αγαθών:
1. Χωρίς κάποιο ειδικό μέσο μεταφοράς.
2. Για κοινωφελείς σκοπούς.
3. Για ανώφελους σκοπούς.

Ερώτηση 27 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 27

Σε μια διαμεταφορά, ο παραγγελιοδόχος μεταφοράς αναλαμβάνει προσωπικά:
1. Τη διενέργεια της μεταφοράς των εμπορευμάτων.
2. Τη σύνταξη του συμβολαίου μεταφοράς.
3. Την υποχρέωση μεταφοράς των εμπορευμάτων.

Ερώτηση 28 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 28

Ελληνική μεταφορική επιχείρηση που εκτελεί δημόσιες οδικές εμπορευματικές μεταφορές μπορεί να εκμισθώσει κάποιο από τα οχήματα της υπό την προϋπόθεση ότι:
1. Ο χρόνος μίσθωσης είναι μικρότερος των τριών μηνών.
2. Η σύμβαση μίσθωσης αφορά στη διάθεση του οχήματος με οδηγό.
3. Το όχημα έχει τεθεί σε κυκλοφορία στην ελληνική επικράτεια.

Ερώτηση 29 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 29

Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας Εθνικών ή Διεθνών Μεταφορών λαμβάνεται έπειτα από παρακολούθηση ειδικής εκπαίδευσης σε:
1. ΣΕΚΟΟΜΕΕ.
2. ΣΕΚΑΜ.
3. ΚΕΘΕΥΟ.

Ερώτηση 30 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 30

Βασικές λειτουργίες των εταιρειών οδικών εμπορευματικών μεταφορών είναι:
1. Η οικονομική διαχείριση, το marketing και οι πωλήσεις.
2. Η αποθήκευση και η φύλαξη των εμπορευμάτων από τους οδηγούς.
3. Η ενημέρωση του επιβατικού κοινού και των διεθνών οργανισμών.

Ερώτηση 31 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 31

Τα οχήματα ΦΔΧ με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος μεγαλύτερο από ή ίσο με 3,5 τόνους υπόκεινται σε περιοδικό τεχνικό έλεγχο κάθε:
1. Ένα χρόνο.
2. Έξι μήνες.
3. Δύο χρόνια.

Ερώτηση 32 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 32

Τα οχήματα ΦΙΧ πρέπει να είναι εφοδιασμένα με κάρτα καυσαερίων που εκδίδεται κάθε:
1. Έξι μήνες.
2. Ένα χρόνο.
3. Δύο χρόνια.

Ερώτηση 33 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 33

Η περιοδικότητα της συντήρησης του οχήματος:
1. Καθορίζεται από τη νομοθεσία.
2. Καθορίζεται από τον κατασκευαστή.
3. Εξαρτάται από το έτος πρώτης κυκλοφορίας του.

Ερώτηση 34 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 34

Ο καθημερινός έλεγχος της καλής λειτουργίας του οχήματος μπορεί να:
1. Εξοικονομήσει χρόνο και χρήμα.
2. Καταναλώσει χρόνο και χρήμα.
3. Προκαλέσει σοβαρό ατύχημα.

Ερώτηση 35 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 35

Για τη διενέργεια μιας σύνθετης μεταφοράς, εκδίδεται:
1. Αριθμός εγγράφων ίσος με τον αριθμό των ενδιάμεσων διαδοχικών τμημάτων της.
2. Αριθμός εγγράφων ίσος με τον αριθμό των εμπλεκόμενων μεταφορέων.
3. Ενιαίο έγγραφο.

Ερώτηση 36 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 36

Σύνθετες μεταφορές είναι:
1. Διαδοχικές, οι συνδυασμένες και οι μεικτές.
2. Οι διεθνείς και οι υπερατλαντικές.
3. Διενεργούνται με τη μεσολάβηση παραγγελιοδόχου μεταφοράς.

Ερώτηση 37 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 37

Η διαδοχική μεταφορά εμπορευμάτων πραγματοποιείται:
1. Στον ίδιο γεωγραφικό χώρο και με ομοιογενή μεταφορικά μέσα.
2. Στον ίδιο ή σε διαφορετικό γεωγραφικό χώρο με δύο τουλάχιστον ετερογενή μεταφορικά μέσα.
3. Σε διαφορετικό γεωγραφικό χώρο με ετερογενή μεταφορικά μέσα και χωρίς εκφόρτωση των εμπορευμάτων.

Ερώτηση 38 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 38

Η συνδυασμένη μεταφορά εμπορευμάτων πραγματοποιείται:
1. Στον ίδιο γεωγραφικό χώρο και με ομοιογενή μεταφορικά μέσα.
2. Στον ίδιο ή σε διαφορετικό γεωγραφικό χώρο με δύο τουλάχιστον ετερογενή μεταφορικά μέσα.
3. Σε διαφορετικό γεωγραφικό χώρο με ετερογενή μεταφορικά μέσα και χωρίς εκφόρτωση των εμπορευμάτων.

Ερώτηση 39 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 39

Η μεικτή μεταφορά εμπορευμάτων πραγματοποιείται:
1. Στον ίδιο γεωγραφικό χώρο και με ομοιογενή μεταφορικά μέσα.
2. Στον ίδιο ή σε διαφορετικό γεωγραφικό χώρο με δύο τουλάχιστον ετερογενή μεταφορικά μέσα.
3. Σε διαφορετικό γεωγραφικό χώρο με ετερογενή μεταφορικά μέσα και χωρίς εκφόρτωση των εμπορευμάτων.

Ερώτηση 40 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 40

Η μεταφορά 50 τηλεοράσεων από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη γίνεται με φορτηγό 12 τόνων. Έπειτα, μεταφορτώνονται σε μικρό φορτηγό για να διανεμηθούν εντός της πόλης της Θεσσαλονίκης. Η μεταφορά αυτή είναι:
1. Διαδοχική.
2. Συνδυασμένη.
3. Μεικτή.

Ερώτηση 41 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 41

Η μεταφορά 50 τηλεοράσεων από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη γίνεται με τρένο. Έπειτα μεταφορτώνονται σε μικρό φορτηγό για να διανεμηθούν εντός της πόλης της Θεσσαλονίκης. Η μεταφορά αυτή είναι:
1. Διαδοχική.
2. Συνδυασμένη.
3. Μεικτή.

Ερώτηση 42 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 42

Η μεταφορά 100 τηλεοράσεων από την Ανκόνα στην Πάτρα γίνεται με πλοίο. Το φορτηγό, επί του οποίου βρίσκονται οι τηλεοράσεις, τις μεταφέρει στην Αθήνα (τόπος προορισμού) χωρίς να παρεμβληθεί μεταφόρτωση. Η μεταφορά αυτή είναι:
1. Διαδοχική.
2. Συνδυασμένη.
3. Μεικτή.

Ερώτηση 43 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 43

Για την αμφίδρομη επικοινωνία οχήματος και μεταφορικής εταιρείας εφαρμόζονται οι εξής τεχνολογίες:
1. RDS/TMC, GPRS, GSM, WAP.
2. GPS, GIS.
3. Weigh in motion , sensors.

Ερώτηση 44 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 44

Για τον εντοπισμό της θέσης του οχήματος εφαρμόζονται οι εξής τεχνολογίες:
1. RDS/TMC, GPRS, GSM, WAP.
2. GPS, GIS.
3. Weigh in motion , sensors.

Ερώτηση 45 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 45

Το Παγκόσμιο Σύστημα Προσδιορισμού Θέσης μπορεί να ανιχνεύει σε πραγματικό χρόνο τη θέση των οχημάτων του μεταφερόμενου φορτίου ή των εμπορευματοκιβωτίων με τη βοήθεια δορυφόρων. Το σύστημα αυτό λέγεται:
1. GPS.
2. GIS.
3. RDS.

Ερώτηση 46 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 46

Το σύστημα RDS/TMC είναι:
1. Σύστημα ψηφιακής κινητής επικοινωνίας.
2. Ένα γενικό πακέτο ραδιοφωνικών υπηρεσιών.
3. Ένα σύστημα δεδομένων με ραδιοσυχνότητες.

Ερώτηση 47 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 47

Η παρακολούθηση της κατάστασης του φορτίου είναι εφικτή με χρήση:
1. Ειδικών αισθητήρων που τοποθετούνται στο φορτίο.
2. Ψηφιακού συστήματος που τοποθετείται στο φορτίο.
3. Συστήματος ραδιοσυχνοτήτων που τοποθετείται στο φορτίο.

Ερώτηση 48 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 48

Η τεχνολογία της Ζύγισης εν Κινήσει γίνεται:
1. μέσω κατάλληλου συστήματος που βρίσκεται εγκατεστημένο στο οδόστρωμα
2. με χρήση γεφυροπλάστιγγας
3. μέσω διαδικτύου